Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

59
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Januar 2020
Junij 2023

Podatki o financiranju