Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-1)

Predpisi, na katere predpis vpliva